Executives

:Executives:

Shri Jaya Prakash Balakrishnan – Patron.

01. Swami Krishnananda Saraswati – President.
02. Shri A N Pandey – Special Advisor.
03. Shri Rajasekharan Nair – Vice President.
04. Shri Bheem Singh – General Secretary & Yoga Therapist.
05. Shri Ajit Jain – Treasurer.
07. Shri Digvijai Pratap Singh – Program Coordinator
08. Shri S K Singh – Joint Secretary.
09. Mrs. Kamlesh Verma– Yoga Teacher.
10. Shri Pratap Bhan – Member.
11. Dr. Arun K. Tripathi – Member.
12. Mrs. Shanti Singh – Member.
13. Shri Himanshu Pandey– Member.